501 Main Street
Parsons, KS 67357
620-421-2330
620-421-8450